Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle online transacties tussen ISN-SYSTEMS, een EENMANSZAAK met maatschappelijke zetel te Kievitstraat 6, B-3600 Genk, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0817.794.429, hierna "ISN-SYSTEMS", en de Klant. Het BTW numer van ISN-SYSTEMS is BE0817.794.429

ISN-SYSTEMS is te bereiken via onderstaande gegevens:
Contactformulier te vinden op: http://webshop.isn-systems.be/views/contact.aspx
Telefoonnummer: 078/ 153.999
Bereikbaarheid: maandag tot vrijdag: 9u00 - 17-30

 1.  Onder de termen in deze algemene verkoopsvoorwaarden, wordt verstaan met:

  • "Klant": (i) iedere natuurlijke persoon die artikelen koopt in de hoedanigheid consument, d.w.z. voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteiten vallen in de zin Boek I van het Wetboek Economisch Recht en (ii) iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Artikelen koopt in de hoedanigheid van onderneming; d.w.z. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn vereningen.
  • "Partijen": ISN-SYSTEMS en de Klant samen.
  • "Artikelen": voorwerpen te koop gesteld op de Website en waarvan de verkoop voorwerp uitmaakt van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Het betreft onder meer voorwerpen zoals elektronica, verlichting, etc.
  • "Webshop": http://webhop.isn-systems.be
 1. De Webshop is beschikbaar in het Nederlands.
 2. ISN-SYSTEMS behoudt zich het recht om op ieder ogenblik de Webshop geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden en de inhoud van de Webshop (links inbegrepen) te wijzigen, zonder aankondiging of kennisgeving en zonder dat de Klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen. ISN-SYSTEMS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit dergelijke opschorting of stopzetting.
 3. Een Klant kan slechts een bestelling plaatsen indien hij /zij minstens 18 jaar oud is. Door online te bestellen verklaart de Klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd om Artikelen aan te kopen via deze Webshop. Indien de Klant niet meerderjarig is, dient de bestelling door de ouders of de wettelijke voogd te worden geplaatst.
 1. De algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn steeds beschikbaar en te consulteren via de Webshop.
 2. De overeenkomst worden gesloten in het Nederlands. Ook verdere communicatie tussen ISN-SYSTEMS en de Klant zal in het Nederlands gebeuren. De Klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de door hem gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.
 3. Om een Artikel te bestellen, voegt de Klant het Artikel toe aan het winkelwagentje. Als alle gewenste Artikelen aan het winkelwagentje zijn toegevoegd, wordt de Klant doorgestuurd naar de volgende pagina door op de knop “Verder naar bestellen” te klikken. De volgende pagina toont een overzicht van 4 stappen (aanmelden, mijn adres, overzicht, betaalwijze), die in de aangegeven volgorde dienen ingevuld te worden door de Klant vooraleer hij naar de volgende stap kan overgaan.
 4. De Klant dient steeds de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen en te bevestigen dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden. Elke bestelling van de Klant geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Klant, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding ondertekend door Partijen.
 5. Door het plaatsen van de Artikelen op de Webshop doet ISN-SYSTEMS een bindend aanbod. Met het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant dit aanbod en komt de overeenkomst tot stand.
 6. De bestelprocedure op de Webshop bestaat uit de volgende stappen:
  • Stap 1 Aanmelden
   Hier dient de Klant zich, indien gewenst, in te schrijven, dan wel aan te melden indien inschrijving reeds gebeurd is. Bij een eerste online bestelling moet de Klant de inschrijvingsprocedure volgen. Eens ingeschreven, kan hij zich aanmelden door middel van het e-mailadres en het wachtwoord om een nieuwe bestelling te plaatsen.
  • Stap 2 Mijn adres
   In deze stap worden de contactgegevens (naam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer), opgevraagd.
  • Stap 3 Overzichich
   In stap 3 krijgt de Klant een besteloverzicht van zijn volledige bestelling en dienen de Algemene Verkoopsvoorwaarden te worden aanvaard. Door het aanklikken van de knop “Betalen” wordt de Klant doorgestuurd naar een pagina waar de betaling kan plaatsvinden. Zolang de Klant deze knop niet heeft aangeklikt, kan hij de bestelling en de gegevens op ieder ogenblik wijzigen.
   Stap 4 Betaalwijze
  • Hier kiest de Klant de gewenste betaalwijze: Bancontact/ Mistercash of Creditcard.
 7. De bestellingen van de Klant worden door ISN-SYSTEMS bewaard na sluiting van de overeenkomst. De Klant kan deze te allen tijde telefonisch of per e-mail opvragen bij de klantendienst.
 8. Nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst, krijgt hij op de volgende pagina en per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van zijn bestelling met een samenvatting van deze bestelling. Samen met de bestelbevestiging ontvangt de Klant een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat de Klant kan opslaan of afdrukken. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van de betaling door de Klant.
 9. ISN-SYSTEMS kan de bestelling steeds weigeren in volgende gevallen:
  - wanneer blijkt dat de Klant minderjarig is,
  - wanneer bij de beschrijving van de prijsaanduiding van het Artikel op de Webshop een kennelijke vergissing werd begaan,
  - wanneer het leveringsadres zich niet in België bevindt,
  - bij uitputting van de voorraad van een bepaald Artikel,
  - bij een vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw,
  - bij overmacht,
  - bij weigering om in te stemmen met de betaling van de Klant aan ISN-SYSTEMS door de uitgever van een krediet- of debetkaart.
 10. Indien ISN-SYSTEMS gedwongen is of beslist de bestelling te weigeren om redenen zoals hierboven aangegeven, bekomt de Klant binnen de 7 werkdagen na de bestelling hierover een mededeling. ISN-SYSTEMS verbindt er zich toe de Klant terug te betalen binnen de 7 werkdagen volgend op de weigeringsmededeling.
 11. Wanneer een Artikel niet in voorraad is, wordt de Klant hierover geïnformeerd tijdens het bestelproces.
 1. Het wettelijk herroepingsrecht biedt ISN-SYSTEMS de Klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de dag van ontvangst van de Artikelen (door de Klant zelf of door een derde die de Klant heeft aangewezen) zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2. Om dit recht uit te oefenen dient de Klant ISN-SYSTEMS via een ondubbelzinnige verklaring (per post, telefoon of via het contactformulier op de Webshop) op de hoogte te brengen van de beslissing de overeenkomst te herroepen binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van de Artikelen (door de Klant zelf of door een derde die de Klant heeft aangewezen). Hiertoe kan de Klant ook het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken.
 3. Indien de Klant ISN-SYSTEMS per e-mail op de hoogte brengt van zijn herroepingsbeslissing, bekomt hij per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping.
 4. Onverwijld en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat ISN-SYSTEMS van de herroepingsbeslissing van de Klant in kennis werd gesteld, zal ISN-SYSTEMS de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ISN-SYSTEMS aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee de Klant heeft betaald, tenzij er uitdrukkelijk met de Klant anders is overeengekomen.ISN-SYSTEMS mag wachten met de terugbetaling tot zij de Artikelen heeft teruggekregen of de Klant heeft aangetoond dat de Artikelen teruggezonden zijn, al naargelang welk tijdstip eerst valt.
 5. De Klant dient het Artikel onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij zijn herroepingsbeslissing heeft meegedeeld aan ISN, terug te zenden naar ISN-SYSTEMS te Kievitstraat, B-3600 Genk. ISN-SYSTEMS neemt de kosten van het terugzenden voor haar rekening op voorwaarde dat de Klant het “retourlabel” gebruikt. Dit label ontvangt de klant van de klantendienst per e-mail of per post na zijn ondubbelzinnige verklaring van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Het label dient aangebracht te worden op het te retourneren pakket dat vervolgens kan afgegeven worden in een postkantoor of postpunt.
 6. Als de Artikelen worden teruggestuurd, moet dit gebeuren in hun originele staat, samen met de originele verpakking en alle geleverde toebehoren.
 7. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering zal de Klant de Artikelen en de verpakking op eigen risico bewaren en/of gebruiken. De Klant mag de Artikelen enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het Artikel wenst te behouden. De Klant is aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of waardeverlies van het Artikel indien de Klant het Artikel niet zorgvuldig heeft gebruikt of bewaard.
 8. Het herroepingsrecht geldt echter onder andere niet voor:
 • De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde Artikelen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn,
 • De levering van verzegelde Artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken,
 • De levering van Artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten,
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken,
 1. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven op de Webshop, zijn van toepassing.
 2. De prijzen zijn aangeduid in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten en exclusief de verzendkosten. Het bedrag van deze verzendkosten wordt steeds aangegeven op de bestelpagina van het Artikel.
 1. Voor online transacties aanvaardt ISN enkel de volgende betaalmiddelen: Bancontact.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens, versleuteld met SSL technologie, over internet verstuurd. Om met SSL te betalen moet de Klant niet over speciale software beschikken. Een veilige SSL-verbinding kan herkend worden aan het „slotje“ in de onderste statusbalk van de browser.
 1. ISN-SYSTEMS garandeert dat haar Artikelen conform zijn aan de beschrijving van het bestelde Artikel en voldoen aan de normale verwachtingen die de Klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het Artikel. ISN-SYSTEMS garandeert ook dat haar Artikelen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien, en overeenkomstig de artikels 1649bis tot 1649octies Burgerlijk Wetboek, hanteert ISN-SYSTEMS wat betreft het leveren van Artikelen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het Artikel niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het Artikel tot 2 jaar na de levering dit Artikel kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de Klant de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan bij de levering, tenzij ISN het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal de Klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 3. ISN-SYSTEMS voldoet bovendien ten aanzien van haar Klanten aan de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals gepreciseerd in de artikelen 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het moment van de levering, en indien het verborgen gebrek het Artikel ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk zou verminderen. Elk verborgen gebrek moet meegedeeld worden door de Klant aan ISN-SYSTEMS per aangetekende brief, zo spoedig mogelijk vanaf het moment waarop hij het heeft vastgesteld, of, in voorkomend geval, normalerwijze had moeten vaststellen.
 4. Bepaalde Artikelen die verkocht worden door ISN-SYSTEMS genieten voorts van een bijkomende garantie aangeboden door de fabrikant, waarvan de toepassing en duur verschillen naargelang de Artikelen en de merken. Deze garantie van de fabrikant beïnvloedt niet de rechten waarover de Klant beschikt op basis van de garantie in dit artikel.
 1. De levering wordt binnen de termijn, zoals aangegeven bij de bestelling van het Artikel, en indien niets is aangegeven bij de bestelling ten laatste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, geleverd mits de gegevens van de Klant correct zijn. Er wordt niet geleverd in het weekend en op wettelijke feestdagen.
 2. ISN-SYSTEMS levert enkel in België en enkel op het gelijkvloers. De Artikelen worden geleverd op het door de Klant bij de bestelling opgegeven leveringsadres. Indien het opgegeven leveringsadres zich in een ander land bevindt, behoudt ISN-SYSTEMS zich het recht voor de bestelling te weigeren.
 3. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 4. Leveringen worden uitgevoerd door bpost en kunnen gebeuren aan huis, in een postpunt of in een bpost pakjesautomaat.
 5. Als ISN-SYSTEMS niet tijdig kan leveren, wordt de Klant steeds verwittigd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. In een dergelijk geval kan de Klant de overeenkomst kosteloos ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter, door contact op te nemen met de klantendienst. In dat geval betaalt ISN-SYSTEMS de Klant uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug.
 6. ISN-SYSTEMS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering. De aansprakelijkheid van ISN-SYSTEMS blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de Artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet of pas laattijdig door de Klant wer - den ontvangen.
 7. Indien de Klant niet aanwezig is bij levering en het pakket niet in de brievenbus past, wordt het pakket gedurende 14 dagen bewaard in het dichtstbijzijnde postpunt, waar de Klant het binnen de termijn kan ophalen.
 1. Tot aan de volledige betaling van alle door de Klant bestelde goederen blijven de goederen waarvan sprake eigendom van ISN-SYSTEMS.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de Artikelen gaat over op de Klant zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
 1. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van ISN-SYSTEMS die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: overstromingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/ of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Webshop, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, zoals storingen of volledige of gedeeltelijke stakingen in het bijzonder bij de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen.
 2. In geval van overmacht is ISN-SYSTEMS niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan ISN haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.
 3. ISN-SYSTEMS (i) zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van een situatie van overmacht en wat de mogelijke gevolgen zijn; (ii) zal met de Klant overleg plegen over voorlopige maatregelen die genomen kunnen worden en zal proberen, met de nodige zorgvuldigheid, om de oorzaak van de storing of vertraging te elimineren of verwijderen; en (iii) zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk, na dat de oorzaak van de storing of vertraging is verholpen, haar verplichtingen nakomen.
 4. Indien ISN-SYSTEMS haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, dan mag de consument de overeenkomst beëindigen. Indien de oorzaak van de overmacht langer aanhoudt dan twee maanden, dan heeft ISN-SYSTEMS de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.
 1. ISN-SYSTEMS is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook die van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van ISN-SYSTEMS ten aanzien van de Klant of een derde is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en is beperkt tot de aankoopprijs van het Artikel in kwestie.
 2. ISN-SYSTEMS levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. ISN-SYSTEMS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op haar Webshop.
 3. ISN-SYSTEMS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet uitvoeren van een overeenkomst omwille van een onderbreking van de voorraad of onbeschikbaarheid van het Artikel.
 4. De Klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Webshop nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. ISN-SYSTEMS kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van haar Webshop of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 1. ISN-SYSTEMS leeft in de verhouding tot haar Klanten de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en andere toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens (o.a. de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27/04/2016) na.
 1. De Webshop, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al de communicatie van ISN-SYSTEMS is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ISN-SYSTEMS, hetzij bij ISN-SYSTEMS haar toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit Artikel. Zo mogen bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc. niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ISN-SYSTEMS.
 1. ISN-SYSTEMS hoopt dat al zijn Klanten 100% tevreden zijn. Als er toch klachten zouden zijn over de Artikelen of diensten van ISN-SYSTEMS, kan de Klant ISN-SYSTEMS contacteren via e-mail, te vinden op de Webshop. ISN-SYSTEMS doet er alles aan om klachten zo snel mogelijk te behandelen.
 2. Geschillen in verband met het sluiten, de geldig- heid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Hasselt.
 3. Indien één van onderhavige voorwaarden nietig of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.
 4. Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden? Richt u dan tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel, www.ombudsmanvoordehandel.be. Vanaf 15 februari 2016 stelt de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenafwikkeling ter beschikking (het platform voor Online Dispute Resolution). Dit geeft de Klant de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot een online aankoop in eerste instantie af te wikkelen zonder tussenkomst van een rechter.
 1. Indien enige bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig of zonder uitwerking zou worden verklaard (dergelijke bepaling hierna aangeduid als “Ongeldige Bepaling”), tast deze Ongeldige Bepaling de rest van de overeenkomst niet aan, tenzij deze Ongeldige Bepaling essentieel is voor deze algemene voorwaarden en de Partijen deze Ongeldige Bepaling niet ter goeder trouw kunnen vervangen zonder het behoud of herstel van het evenwicht van de rechten en plichten van Partijen.
 2. Tussen de Partijen, kunnen de transacties, het beheer van het netwerk, elektronische communicaties, verbindingen en andere elektronische manipulaties bewezen worden met behulp van .log bestanden en transactiebestanden, die bewaard kunnen worden door ISN-SYSTEMS op elektronische dragers. De Klant aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens. Deze bewijsmogelijkheid belet de Partijen niet enig ander bewijs te leveren door alle middelen die de wet in deze aangelegenheid toestaat.